Εντυπα (αιτήσεις,σχέδια ) για ΔΕΗ

papersΠραγματοποιείται έκδοση  σχεδίων ΔΕΗ - πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης παντός  ισχύος αφού προηγηθεί έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί και εφόσον τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της.

Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ.φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.
Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

  1. -Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα ( 14 ) χρόνια,
  2. -για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά ( 7 ) χρόνια,
  3. -για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο ( 2 ) χρόνια   
  4. -για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα ( 1 ) χρόνο,    
  5. -για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο ( μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα ( 1 ) χρόνο     και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση,
  6. -για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης,
  7. -για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες ( πλημμύρες, σεισμούς),
  8. -μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα ( πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία),
  9. -μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Στην περίπτωση που υπάρχουν σφάλματα ακολουθεί διαδικασία αποκατάστασης και στην συνέχεια έκδοση του πιστοποιητικού.